kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Daňové povinnosti po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti PDF Tlačiť E-mail

Ako kupujúci nemáte žiadnu povinnosť platiť daň z príjmu (na rozdiel od predávajúceho). Vzniká Vám však povinnosť súvisiaca s daňou z nehnuteľností.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Zákon rozlišuje tri druhy dane z nehnuteľností - daň z bytov, daň zo stavieb a daň pozemkov. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) nehnuteľnosti.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom sa neprihliada na zmeny skutočností (napríklad zmena charakteru pozemku, zmena výmery), ktoré vzniknú v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Oznamovacia povinnosť po prevode vlastníctva

Každá fyzická (alebo právnická osoba) je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a rovnako každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Neoznámenie zmien sa sankcionuje.

Čo v praxi znamená, že tak kupujúci ako aj predávajúci je povinný oznámiť správcovi dane (obec, mesto) to, že prestal byť vlastníkom (predávajúci), alebo sa stal vlastníkom (kupujúci) nehnuteľnosti a to najneskôr do 30 dní od povolenia vkladu.

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k nehnuteľnosti si stiahnete na internetovej stránke obce, mesta alebo si ju stiahnite tu. K oznámeniu priložte kópiu listu vlastníctva, kópiu kúpnej zmluvy a kópiu rozhodnutia o povolení vkladu. Nevyžaduje sa, aby boli kópie úradne overené. Oznámenie pošlite doporučene poštou, prípadne odneste osobne.

Daňové priznanie

Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti podať vždy, ak nastanú zmeny (vrátane zmeny vlastníka nehnuteľnosti) alebo zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane (napr. zmena druhu pozemku). Daňové priznanie je potrebné podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru. Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2012, daňové priznanie je treba podať do 31. 1. 2013. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2013, daňové priznanie podáte až 31.1.2014. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

Sadzba dane a platenie dane

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke). Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane tri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto zaradil do tretieho pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (0,47 eur / m2 pre rok 2012).

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer doručí správca dane vlastníkovi nehnuteľnosti.

 

« späť

 

 

 

 

stopcopy

Tento text je zaradený do databázy unikátnych textov. Jeho neoprávnené použitie (napr. na iných www stránkach) bude systémom Antiplagiat robots® automaticky vyhľadané a porušenie sankcionované podľa § 283 Trestného zákona.