kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Dokumenty pri kúpe nehnuteľnosti PDF Tlačiť E-mail

Ak kupujete byt, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu (teda zmluvu, na základe ktorej ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, ak ste sa stali vlastníkom v rámci dedičstva, tak právoplatné notárske osvedčenie o dedičstve).
 • potvrdenie o veku stavby (bytového domu) - vydáva ho správca (bude ho treba na prípravu znaleckého posudku pre hypotekárnu banku)
 • potvrdenie správcu bytového domu o tom, že nie sú nedoplatky za služby a média spojené s užívaním bytu
 • posledné ročné vyúčtovanie od správcu bytového domu

 

Ak kupujete rodinný dom, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu (teda zmluvu, na základe ktorej ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, ak ste sa stali vlastníkom v rámci dedičstva, tak právoplatné notárske osvedčenie o dedičstve).
 • kolaudačné rozhodnutie
 • stavebnú dokumentáciu (vrátane revíznych správ)
 • posledné faktúry za vodu, elektrinu, plyn

 

Ak kupujete pozemok, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • územnoplánovaciu informáciu - vydáva ju obec bezplatne na základe žiadosti
 • odborný posudok, ak bol urobený geologický prieskum podložia (príp. výšky spodnej vody)
 • ak sú k dispozícií napájacie body na inžinierske siete (voda, elektrina, plyn), vyjadrenie správcov sietí o možnosti napojiť sa na ne.

 « späť