Dokumenty pri kúpe nehnuteľnosti Tlačiť

Ak kupujete byt, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu (teda zmluvu, na základe ktorej ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, ak ste sa stali vlastníkom v rámci dedičstva, tak právoplatné notárske osvedčenie o dedičstve).
 • potvrdenie o veku stavby (bytového domu) - vydáva ho správca (bude ho treba na prípravu znaleckého posudku pre hypotekárnu banku)
 • potvrdenie správcu bytového domu o tom, že nie sú nedoplatky za služby a média spojené s užívaním bytu
 • posledné ročné vyúčtovanie od správcu bytového domu

 

Ak kupujete rodinný dom, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu (teda zmluvu, na základe ktorej ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, ak ste sa stali vlastníkom v rámci dedičstva, tak právoplatné notárske osvedčenie o dedičstve).
 • kolaudačné rozhodnutie
 • stavebnú dokumentáciu (vrátane revíznych správ)
 • posledné faktúry za vodu, elektrinu, plyn

 

Ak kupujete pozemok, žiadajte tieto dokumenty:

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (nie z internetu)
 • fotokópiu z katastrálnej mapy
 • územnoplánovaciu informáciu - vydáva ju obec bezplatne na základe žiadosti
 • odborný posudok, ak bol urobený geologický prieskum podložia (príp. výšky spodnej vody)
 • ak sú k dispozícií napájacie body na inžinierske siete (voda, elektrina, plyn), vyjadrenie správcov sietí o možnosti napojiť sa na ne.

 « späť