kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Kúpa pozemku na výstavbu rodinného domu PDF Tlačiť E-mail

Aby zámer postaviť rodinný dom nebol zmarený kúpou nevhodného pozemku, odporúčam pred podpisom kúpnej zmluvy preskúmať najmä tieto parametre:

Veľkosť a tvar pozemku

Optimálnym tvarom na stavbu rodinného domu je štvorec, alebo nie príliš úzky obdĺžnik. Ideálna rozloha by mala byť aspoň 600 m2. Treba mať na pamäti, že nie je možné zastavať celú plochu pozemku (v mnohých prípadoch najviac 25 - 30 % plochy), tiež je potrebné zachovať minimálnu odstupovú vzdialenosť od susedných objektov od hranice pozemku a od cesty.

Orientácia na svetové strany a sklon pozemku

Aj keď je to individuálna otázka, väčšina ľudí uprednostňuje orientáciu domu na slnečnú stranu teda smerovanú na juh alebo juhozápad. Prax ukazuje, že správnou orientáciou domu je možné ušetriť na vykurovacích nákladoch najmä v zimných obdobiach (preto sa v rámci architektonického projektu pripravuje častokrát aj slnečná štúdia). Pokiaľ ide o sklon pozemku, treba počítať s tým, že "vsadenie" domu do pozemku môže byť finančne náročnejšie a stena, ktorá sa pozemku "dotýka", môže byť podstatne chladnejšia. Tieto nevýhody by mali byť zohľadnené v kúpnej cene.

Inžinierske siete

Za týmto pojmom sa skrývajú prípojky vodovodu, elektrickej energie, kanalizácie, zemného plynu a káblového televízneho rozvodu. Ak k hranici pozemku prípojky k ním nie sú dotiahnuté, treba počítať s ďalšou nemalou investíciou. Ak sa siete v lokalite nenachádzajú, je potrebné nájsť iné riešenie (výstavba žumpy, umiestnenie plynovej nádrže, navŕtanie studne a pod.). Žiadajte preto od predávajúceho súhlasné stanoviská jednotlivých správcov sietí o možnosti napojiť sa. Aj keď je napájací bod na niektorú zo sietí v blízkosti pozemku, to ešte nemusí znamenať, že sa naň môžete napojiť. Nemusí z kapacitných dôvod tento bod už ďalšie napojenie uniesť a je treba hľadať iný bod.

Regulatívy výstavby  

Obmedzenia pri využití pozemku sú všeobecné a individuálne podľa konkrétneho územia. Medzi všeobecné, upravené najmä stavebnými predpismi (vyhl. č. 532/2002 Z.z.), ktoré stoja pri výbere pozemku za zmienku, sú napríklad vyhláškou určené minimálne odstupy od susediacej stavby. Vo všeobecnosti platí, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Platí tiež, že stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov a vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností (v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov 2 metre).

Pokiaľ ide o pripojenie stavby na cestu (pozemnú komunikáciu), toto musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia tiež vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.

Okrem všeobecných podmienok pre výstavbu je potrebné splniť aj podmienky individuálne, v závislosti od lokality, určené príslušným stavebným úradom. Pred kúpou je vhodné zistiť, s akým využitím pozemku sa ráta v územnom pláne obce (mesta), a aké sú individuálne obmedzenia a podmienky výstavby lokalite, v ktorej sa nachádza pozemok. Môže ísť napr. o stavebnú uzáveru, územie národného parku, chránenej krajinnej oblasti, ochranné pásmo železnice, diaľkových rozvodov vysokého napätia, obmedzenia v historickej časti obce a pod. Odpoveď na tieto a iné otázky sa dozviete z tzv. územnoplánovacej informácie, ktorú vám na žiadosť do 30 dní vydá príslušný stavebný úrad (vzor žiadosti). Túto informáciu by vám mal poskytnúť predávajúci.

Vlastnosti podložia

Ak nechcete nechať veci na náhodu a byť prekvapený pri výstavbe domu, odporúčam vykonať na pozemku aspoň informačný geologický prieskum. Podstatou tohto prieskumu je zistiť vlastnosti podložia. Nie je dnes ničím výnimočné, že stavebník pri výkopových prácach zistí, že pod povrchom pozemku je skládka odpadov. Miesta, ktoré boli v minulosti za hranicou obce, sa často využívali ako nelegálne skládky. Po rozširovaní zastavaného územia obce sa tieto stali rukami šikovných developerov novými stavebnými parcelami. Stačilo len naniesť vrstvu hliny.

Geologický prieskum vám o pozemku prezradí nielen charakter podložia, podľa ktorého je možné určiť ideálny spôsob založenia stavby, ale aj výšku spodnej vody, hĺbku premŕzania, posúdenie svahových deformácii alebo únosnosť stlačiteľnosti základovej pôdy. Geologický prieskum sa najčastejšie robí formou sond vŕtaných do dvojmetrovej hĺbky. Cena za informačný geologický prieskum sa v závislosti od náročnosti pohybuje od 380 €.

Prístup na pozemok

Aj na prvý pohľad ideálny pozemok môže mať nedostatok v podobe nevysporiadanej prístupovej cesty. Pozemok, ktorý všetci využívajú ako príjazdovú komunikáciu a ktorý nie je vo vlastníctve obce, môže byť veľkým právnym problémom a "časovanou bombou". Ak je vlastník pozemku neznámy, nie je vylúčené, že bude neznámy donekonečna. Ak sa odrazu objaví vlastník zapísaný na liste vlastníctva, môžete byť nemilo prekvapený s výškou sumy, za ktorú vám navrhne legalizovať prístup k vašej nehnuteľnosti. Nezabúdajte, že ak nie je právne vysporiadaná prístupová cesta, banka vám neposkytne ani hypotekárny úver.

Spoluvlastnícke pomery

Aj na prvý pohľad ideálny pozemok môže mať väčší počet podielových spoluvlastníkov, čím sa môže celá kúpa prinajmenšom organizačne skomplikovať. Na kúpu celého pozemku budete potrebovať súhlas (a podpis) každého jedného podielového spoluvlastníka, čo môže byť silný útok aj na vašu trpezlivosť.

 

« späť