kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Preskúmanie kupovanej nehnuteľnosti PDF Tlačiť E-mail

Nehnuteľnosť je vhodné pred kúpou preskúmať z právneho aj z technického hľadiska.

Preskúmanie nehnuteľnosti z právneho hľadiska:

Tejto časti venujú právnici CPN pri príprave podkladov veľkú pozornosť. Veľmi potrebné (a často zabúdané) je preskúmavanie tzv. titulu nadobudnutia. V našom právnom poriadku totiž platí zásada, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nepremlčuje. Čo znamená, že ak nehnuteľnosť niekto neplatne previedol na druhú osobu, môže sa aj s odstupom dlhého času domáhať jej vrátenia. Preto sú na súdoch pomerne časté tzv. určovacie žaloby, predmetom ktorých je návrh, aby súd určil pôvodného majiteľa za vlastníka nehnuteľnosti. V rámci prípravy dokumentov k prevodu nehnuteľnosti si preto právnici CPN žiadajú od predávajúcich aj pôvodné nadobúdacie zmluvy, ktoré preskúmavajú z formálno-právneho hľadiska.

Treba preskúmať aj ťarchy, najmä tie, ktoré vyplývajú z listu vlastníctva. Najčastejšie sú nimi záložné práva, vecné bremená a predkupné práva. Preskúmať treba aj iné zápisy, ak sú také na LV zapísané (napr. poznámky rôznych typov) a pod. Nie všetky ťarchy sa ale evidujú na listoch vlastníctva. Rôzne rozvody najmä súvisiace s dodávkou energií a vody často nie sú zapísané na liste vlastníctva.

Nehnuteľnosť je potrebné okrem právneho hľadiska preskúmať aj z technického hľadiska:

Ak kupujete byt alebo rodinný dom, odporúčame preskúmať najmä tieto veci:

Statika - celkový stav nosných konštrukcii, či na nehnuteľnosti nie sú (aj maskované / premaľované) trhliny,

Strecha - či si súčasný stav vyžaduje opravu, príp. v akej akom čase treba rátať s investíciou do strechy a aká by mohla byť výška tejto investície do opravy strechy (môžu výrazne ovplyvniť kúpnu cenu),

Steny, omietky - či nie sú časti, ktoré boli narýchlo vymaľované, možno kvôli tomu, aby maskovali pleseň, vlhkosť, zatekanie (okolie okien), trhliny v stenách a pod.

Podlahy a to čo sa nachádza pod podlahou, ("škvára" najmä v starších bytoch je zdraviu škodlivá a pri rekonštrukcii by ju bolo vhodné vymeniť, vzniknutý priestor zaplniť betónom, príp. odľahčeným betónom (kvôli statike bytového domu), čo nie je vôbec lacná záležitosť.

Kúrenie: individuálne alebo centrálne (v bytoch), v akom stave sú vykurovanie telesá (boilery, kotle) ich finančne náročná výmena peňaženku tiež nepoteší

Vlhkosť: či nie sú steny (najmä v suteréne) vlhké, či nie je na stenách pleseň

Okná: oplatí sa preskúmať tesnosť, funkčnosť, preskúmať aj okolia okien (zatekanie a pod.)

Okolie: oplatí sa urobiť dôkladnú prieskumnú prechádzku po okolí, cez pracovný deň, večer aj cez víkend. Možno zistíte, že sused je umelecký kováč, alebo že nedaľeko je autoservis, neprispôsobiví občania a pod.

Dnes nie je vôbec neobvyklé, ak na obhliadku vezmete osobu stavebne a technicky zdatnú, ktorá vám posúdi stav nehnuteľnosti a upozorní na prípadné riziká alebo investície, ktoré sa dajú v krátkom čase očakávať.

 

« späť