kupa-bytu
Priebeh prevodu PDF Tlačiť E-mail
  ...  
     
     
dok   ZABEZPEČENIE DOKUMENTOV  
   

Ak sa kupujúci a predávajúci predbežne dohodnú na všetkých podmienkach prevodu nehnuteľnosti, môžu začať zabezpečovať dokumenty potrebné na prípravu kúpnej zmluvy a samotný prevod nehnuteľnosti, vrátane dokumentov, ktoré súvisia s poskytnutím hypotekárneho úveru (ak kupujúci financuje úhradu kúpnej ceny z hypotekárneho úveru). Medzi podklady, ktoré bude potrebné zabezpečiť na prípravu kúpnej zmluvy, patria najmä:
 

  • pôvodná nadobúdacia zmluva,
  • potvrdenie od správcu bytového domu, že nie sú žiadne nedoplatky na úhradách spojených s užívaním bytu (potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace, vydáva ho správca domu). Potvrdenie je potrebné priložiť k návrhu len pri prevode bytu.
  • splnomocnenie (len v prípade, že zmluvu nepodpisuje kupujúci alebo predávajúci osobne)
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra (stojí 8 eur)
  • osobné doklady (občiansky preukaz alebo pas) - predávajúci musí predložiť v CPN dva doklady totožnosti s fotografiou (napr. OP a vodičský preukaz)
  • predávajúci prinesie na rokovanie do CPN aj poslednú faktúru za elektrinu, plyn alebo vyúčtovanie od správcu.  
     

   
 rokovanie  

SPOLOČNÉ ROKOVANIE S PRÁVNIKOM

    Po zabezpečení všetkých podkladov podľa bodu 1, si kupujúci a predávajúci dohodnú termín rokovania s právnikom, ktorý dokumenty preskúma a určí pre obe strany najbezpečnejší a najvhodnejší postup prevodu nehnuteľnosti tak, aby nebola nezvýhodnená ani jedna, ani druhá strana. Aj keď sa to nemusí zdať, každý prevod nehnuteľnosti je špecifický, a preto je potrebné, aby (ak sa má prevod urobiť bez rizika) boli špecifiká prevodu právnikom zapracované do zmluvnej dokumentácie. Právnici CPN Vám v rámci rokovania detailne objasnia celý postup prevodu, vrátane špecifík podľa Vašej situácie. Rokovanie zvykne trvať (podľa náročnosti prevodu) približne jednu až dve hodiny. Je potrebné priniesť si naň dokumenty uvedené v bode 1 a tiež občiansky preukaz a jeden ďalší preukaz s fotografiou. Právnici pripravia návrhy zmlúv a zašlú ich na e-mail zmluvným stranám najneskôr do 24 hodín od skončenia rokovania, ak strany nepožiadali o urýchlenú prípravu dokumentov "na počkanie". Naši právnici vedú rokovania v príjemnej a priateľskej atmosfére.
     
 podpis2
PODPIS ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE A OVERENIE PODPISOV
     
    Po pripomienkovaní návrhu kúpnej zmluvy si strany dojednajú termín podpisu kúpnej zmluvy. Častokrát je v tento deň podpisovaná v banke aj zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti (ak kupujúci čerpá hypoúver a kupovaná nehnuteľnosť je predmetom zabezpečenia). Podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený (u notára alebo na matrike) na všetkých vyhotoveniach kúpnej zmluvy.
uhrada
BEZPEČNÁ ÚHRADA KÚPNEJ CENY
    V deň podpisu kúpnej zmluvy sa zvykne uhrádzať kúpna cena (ak nie je čerpaný hypoúver). Najbezpečnejšia forma úhrady kúpnej ceny je zriadenie vinkulácie v banke alebo zriadenie notárskej úschovy peňazí u notára. Peňažné prostriedky má v držbe (dispozícii) neutrálna osoba – notár alebo banka, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok odovzdať majú. Ak kataster vklad vlastníctva povolí, peniazu budú prevedené na účet predávajúceho, ak vklad vlastníctva v katastri neprejde (dôvodov môže byť viacero), peniaze budú vrátené späť kupujúcemu.
     
kataster
VKLAD VLASTNÍCTVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
    Vklad do katastra odporúčame robiť v čo najkratšej lehote po podpísaní kúpnej zmluvy (najlepšie ešte v ten deň). Vkladové konanie kataster začína na návrh zmluvných strán. V cene všetkých typov prevodov je aj vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Do podateľne katastra je potrebné odovzdať všetky dokumenty podľa inštrukcií právnika a v kolkoch uhradiť správny poplatok (66 eur, ak chceme, aby kataster rozhodol bez urýchlenia do 30 dní alebo 266 eur v urýchlenom konaní do 15 dní). Pri podaní návrhu môžete kataster požiadať, že si rozhodnutie prídete prevziať osobne (kataster Vám nemusí rozhodnutie doručovať a Vy ušetríte čas). Vkladové konanie končí vydaním rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra. Týmto okamihom sa kupujúci stáva vlastníkom nehnuteľnosti.
     
odovzdanie3
PROTOKOLÁRNE ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI
    Proces protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti je síce menej administratívne náročný proces, ale rovnako dôležitý. K prevodu Vám naši právnici pripravia aj preberací protokol, kde najdôležitejšie je odpísať stavy médií a tieto následne prepísať na nového vlastníka. Zmenu vlastníctva by mali kupujúci a predávajúci bezodkladne oznámiť aj správcovi bytového domu a iným dodávateľom médií a služieb. Do 30 dní je potrebné zmenu vlastníctva oznámiť aj miestne príslušnému správcovi dane z nehnuteľnosti (obec alebo mestská časť).
     

 

Ak máte záujem o asistenciu pri kúpe nehnuteľnosti, kliknite sem »